sdg7 Energia assequible i no contaminant

icon sdg7

Com diu l’ONU, l’energia és fonamental per a gairebé tots els grans reptes i oportunitats que el món afronta avui. Ja sigui per a l’ocupació, la seguretat, el canvi climàtic, la producció d’aliments o l’augment dels ingressos, l’accés a l’energia és essencial per a tothom. Treballar per aconseguir aquest objectiu és especialment important, ja que enllaça amb altres objectius de desenvolupament sostenible. L’enfocament de l’accés universal a l’energia, l’augment de l’eficiència energètica i l’increment de l’ús d’energies renovables a través de noves oportunitats econòmiques i d’ocupació és crucial per crear comunitats més sostenibles i inclusives i per ser resilients davant problemes ambientals com el canvi climàtic.

RSP Competences sdg7 Energia assequible i no contaminant

Sistemes sdg7 Energia assequible i no contaminant

Visualizar las diferencias de acceso a los recursos naturales a diferentes niveles y a través de diferentes dimensiones (social, política, económica, ecológica...).

Atenció sdg7 Energia assequible i no contaminant

Ser consciente del impacto insostenible y las consecuencias en el Sur Global del modelo de producción y consumo de energía del Norte Global.

Transdisciplinarietat sdg7 Energia assequible i no contaminant

Tener en cuenta las diferentes interpretaciones de la pobreza energética en diferentes disciplinas.

Crítica sdg7 Energia assequible i no contaminant

Cuestionar las premisas sobre temas relacionados con la energía, como los beneficios de la economía verde.

Futurs sdg7 Energia assequible i no contaminant

Prever y reflexionar sobre cómo construir futuros alternativos con respecto a la producción de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Empatia sdg7 Energia assequible i no contaminant

Tener en cuenta las implicaciones de nuestra forma de consumir energía en las demás personas.

Creativitat sdg7 Energia assequible i no contaminant

Emplear formas creativas para comunicar un conflicto ambiental relacionado con la producción y el consumo de energía.

Responsibilitat sdg7 Energia assequible i no contaminant

Reconocer nuestro propio consumo de energía y las posibles consecuencias del mismo.

Participació sdg7 Energia assequible i no contaminant

Participar para encontrar maneras de compartir energía limpia y asequible.

Valors sdg7 Energia assequible i no contaminant
Acció sdg7 Energia assequible i no contaminant

Colaborar activamente con respecto al uso de la energía en el trabajo, el estudio o el hogar.

Decisió sdg7 Energia assequible i no contaminant

Tomar decisiones bien informadas que conduzcan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.